top of page

Adatkezelési Tájékoztató
Salva Vita Alapítvány

Hatályos: 2023. 02. 17.

Ez egy felhasználóbarát összefoglalója – és nem helyettesítője – az utána következő oldalakon található jogszabály barát adatkezelési tájékoztatónak.

 

Kik vagyunk?

 

Mit csinálunk?

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

Személyes adataid védelme számunkra kiemelten fontos szempont. Adataidra vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk, és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra, mint amire megadtad azokat.

Ha kéred, azonosítás után kiadjuk adataidat. Ha kéred, töröljük adataidat.

 

Szolgáltatásaink

 • Weboldal
  Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével követjük, mit nézel, hogy egyre több számodra is érdekes tartalmat tudjunk gyártani (cookie/sütik). Facebook és Google AdWords sütik kerülnek böngésződbe, később Salva Vita Alapítvány hirdetéseket láthatsz ezen szolgáltatókon keresztül. Ezeket az adatokat 90 nap után töröljük.

 • Terembérlési szolgáltatás

Ha érdeklődsz valamelyik bérelhető termünk iránt, elérhetőségeidet és további megadott üzenetedet, jegyzeteinket addig őrizzük meg, amíg nem kéred, hogy töröljük.
Törvényi előírások miatt személyes adataid egy részét és a kiállított számlákon szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük (legalább 10 évig, max 15 évig utolsó számla kiállításától számítva).

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

 

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelésre a termek iránt érdeklődő érdeklődőket, megrendelőket (továbbiakban Érdeklődő) képviselő természetes személyek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érdeklődő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a megkeresése során általa közölt Személyes Adatok felhasználásra kerüljenek. Az Érdeklődő a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bármely Érdeklődő az adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag mint Érdeklődő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érdeklődőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az Érdeklődő szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Szolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érdeklődő önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

 

Adatkezelő megnevezése

 • Cégnév: Salva Vita Alapítvány

 • Cím: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3/A

 • Ügyvezető: Vég Katalin

 • Email: info@salvavita.hu

 • Telefon: 06-70/452-4069

 • Weboldal: https://www.szeglet.hu/

 • Bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma: Pk.61.650/1993/1.  Fővárosi Bíróság

 • Nyilvántartási szám (Főv. Bíróság): 4400

 • EU Adószám: HU18057409

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

 

A Salva Vita Alapítvány Szeglet Közösségi- És Élettérhez kapcsolódó elektronikus felületein (https://www.szeglet.hu; https://www.facebook.com/szegletkozossegiter; https://www.instagram.com/szegletkozossegi/; https://hu.linkedin.com/company/szeglet?trk=public_profile_topcard-current-company ) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Egyúttal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Salva Vita Alapítvány számára szóban, ill. nyomtatott formában átadott személyes adataimat az Alapítvány a jelen tájékoztatóban meghatározott módon nyilvántartsa, kezelje. Tisztában vagyok vele, – és ez hozzájárulásom alapja –  hogy az adatkezelés célja, hogy számomra a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtson.

 

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Salva Vita Alapítvány számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az teremberles@szeglet.hu, vagy info@salvavita.hu email címre küldött kéréssel.

 

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed a Szeglet Közösségi És Élménytér valamely szolgáltatása iránt, jelentkezésed szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéred a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

 

Szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben igénybe veszed a Szeglet Közösségi És Élménytér bizonyos szolgáltatásait, akkor szerződést kötünk veled. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza a szerződés fennállása előtt megadott adataid kezelésére adott hozzájárulásodat, mert a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

 

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.

 

Jogaid

 

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

 

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a teremberles@szeglet.hu vagy info@salvavita.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

 

Hozzáférés joga

Ha kéred, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

 

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a teremberles@szeglet.hu  vagy info@salvavita.hu címre küldött emailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad rendelkezésünkre bocsátott és az általad automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható Microsoft Word vagy PDF által biztosított formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Jogorvoslathoz való jog

Személyes adataid védelme érdekélében megillet az a jog, hogy jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulj ( 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11 )

Amennyiben súlyos jogsérelem ér bírósági jogvédelmet is kérhetsz az illetékes bíróság előtt.

 

Adatkezelés célja

 

 • Jogaid védelme.

 • Beazonosításod, kapcsolattartás veled.

 • Jogosultságaid azonosítása.

 • Számodra küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület és döntési szempont alapján célzott, releváns üzenetek biztosítása.

 • Ügyféltámogatás

 • Tanácsadás

 • Szolgáltatás ismertetés

 • Kérdések megválaszolása

 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés és termékfejlesztés koordinálása, hogy valóban olvasott tartalmak készüljenek.

 • Termék fejlesztése.

 • Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.

 • Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

A Salva Vita Alapítvány Adatkezelőnek számít a saját ügyfelei, Érdeklődők (információ kérés, ajánlatkérés), munkatársai és weboldala (regisztráció, bejelentekzés, kapcsolatfelvétel, cookie) tekintetében.

 

Kezelt adatok

 

Kezeljük az általad megadott adataidat:

Terembérlési igény esetén:

 • Név

 • Email

 • Telefonszám

 • Cég/szervezet neve

 • Dátum

 • Melyik termet szeretné kibérelni

 • Hány fős rendezvényt tervez

 • Catering igény

 • Tervezett rendezvény leírása

Naplózunk adatokat biztonsági okokból:

 • Megtekintett oldal/funkció

 • Pontos időpont

 • IP cím

 • Böngésző süti / cookie

Profilt építünk marketing célból:

 • Milyen problémára keresel megoldás, miért van szükséged szolgáltatásainkra?

 • Mik a fő döntési szempontjaid?

 

A profil építés általad megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd. Mi sem szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.

 

Adatfeldolgozók megnevezése

 

Wix.com Inc. (székhely: 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, Amerikai Egyesült Államok) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatás, a www.szeglet.hu weboldallal kapcsolatos adattárolás; Európai Unión kívüli adatfeldolgozás (harmadik országba történő adattovábbítás), az adatvédelem megfelelő szintje és az adatfeldolgozás jogszerűsége az EU-U.S. Privacy Shield keretmegállapodás által biztosított [GDPR 45. cikk (1) bekezdése]

 

Webanalitika, email és dokumentumkezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Google LLC

 • Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

 • Telefon: N/A

 • E-mail: N/A

 • Weboldal: https://www.google.com/

 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

 • Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Facebook Inc.

 • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • Telefon: +1 650-543-4800

 • E-mail: N/A

 • Weboldal: https://www.facebook.com/

 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

 • Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Online adatszolgáltatás (számlázó):

 • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

 • Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

 • Telefon: +36-1-427-3200

 • E-mail: N/A

 • Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

 

A honlapon végzett webanalitika

 

Tájékoztatunk, hogy a https://szeglet.hu/ weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A https://szeglet.hu/ weboldalra látogatóként engedélyezed a Google Analytics és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

Google Analytics

A Salva Vita Alapítvány a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a Salva Vita Alapítvány főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Facebook Remarketing

A Salva Vita Alapítványa Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Adatkezelés elvei

 • Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 • A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

 • A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait aSalva Vita Alapítványnem kezeli.

 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban - meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban - hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfél elérhető Személyes adatait.

 • Az Adatkezelő rendszere az Ügyfél aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 • Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 • Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

 

Bizalmas adatkezelés

 

A Salva Vita Alapítvány a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés részedre és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A Salva Vita Alapítvány sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a Salva Vita Alapítvány átadhatja személyes adataid és más vonatkozó információkat.

Továbbá a Salva Vita Alapítvány biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Salva Vita Alapítvány az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Salva Vita Alapítvány számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Salva Vita Alapítvány által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Salva Vita Alapítvány hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

 

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.

 

Adatkezelés időtartama

 

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

A biztonsági logok 30 napig tárolódnak.

Személyes adatokat addig őrizzük meg a CRM rendszerünkben, amíg nem kéred, hogy töröljük.

 

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási időkről a “Szolgáltatásaink” fejezet alatt.

 

Adattovábbítás

 

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulásod megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

 

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Salva Vita Alapítványhttps://salvavita.hu/weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhatsz folyamatosan.

 

További kérdések/válaszok

 

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz a teremberles@szeglet.hu vagy az info@salvavita.hu címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Fogalom meghatározások

 

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 • Személyes Adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik vagy ilyen személy adatot visz be a Rendszerbe.

 • Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Rendszer-szolgáltatások esetében az adatfeldolgozó a Salva Vita Alapítvány és az al-adatfeldolgozók a Tájékoztatóban megjelölt al-adatfeldolgozók.

 • GDPR: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”).

 

Budapest, 2023. 02. 17.

bottom of page